วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

23 โจทย์ที่มีเพียง 1 หรือ 2 คำตอบ

[1, 1, 1, 8]
    1. (((1+1)+1))*8 = 24
    2. 8*(1+(1+1)) = 24

[1, 2, 7, 7]
    1. (((7*7)-1))/2 = 24

[1, 3, 4, 6]
    1. 6/(1-(3/4)) = 24

[1, 4, 5, 6]
    1. 4/(1-(5/6)) = 24
    2. 6/(1-(5/4)) = 24

[1, 5, 5, 5]
    1. (((1/5)-5))*5 = 24
    2. 5*(5-(1/5)) = 24

[1, 6, 6, 8]
    1. 6/(1-(6/8)) = 24

[2, 5, 5, 8]
    1. (((5/5)+2))*8 = 24
    2. 8*(2+(5/5)) = 24

[3, 3, 3, 3]
    1. -(3-(3*(3*3))) = 24
    2. (((3*3)*3))-3 = 24

[3, 3, 3, 9]
    1. (((3/3)-9))*3 = 24
    2. 3*(9-(3/3)) = 24

[3, 3, 5, 5]
    1. (3/3)-(5*5) = 24
    2. (5*5)-(3/3) = 24

[3, 3, 6, 6]
    1. 3*(6+(6/3)) = 24
    2. (((6/3)+6))*3 = 24

[3, 3, 7, 7]
    1. (((3/7)+3))*7 = 24
    2. 7*(3+(3/7)) = 24

[3, 3, 8, 8]
    1. 8/(3-(8/3)) = 24

[4, 4, 4, 5]
    1. ((4/4)+5)*4 = 24
    2. 4*(5+(4/4)) = 24

[4, 4, 7, 7]
    1. -(((4/7)-4)*7) = 24
    2. 7*(4-(4/7)) = 24

[4, 5, 5, 7]
    1. 4*(7-(5/5)) = 24
    2. -(((5/5)-7)*4) = 24

[4, 5, 5, 8]
    1. -(((5/5)-4)*8) = 24
    2. 8*(4-(5/5)) = 24

[4, 5, 9, 9]
    1. 4*(5+(9/9)) = 24
    2. ((9/9)+5)*4 = 24

[4, 7, 7, 7]
    1. 4*(7-(7/7)) = 24
    2. -(((7/7)-7)*4) = 24

[5, 5, 8, 8]
    1. (5*5)-(8/8) = 24
    2. -((8/8)-(5*5)) = 24

[5, 5, 9, 9]
    1. (5*5)-(9/9) = 24
    2. -((9/9)-(5*5)) = 24

[5, 6, 6, 6]
    1. 6*(5-(6/6)) = 24
    2. -(((6/6)-5)*6) = 24

[5, 6, 7, 7]
    1. 6*(5-(7/7)) = 24
    2. -((((7/7)-5))*6) = 24

249 โจทย์ที่ไม่มีคำตอบ 24

[0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 1]
[0, 0, 0, 2]
[0, 0, 0, 3]
[0, 0, 0, 4]
[0, 0, 0, 5]
[0, 0, 0, 6]
[0, 0, 0, 7]
[0, 0, 0, 8]
[0, 0, 0, 9]
[0, 0, 1, 1]
[0, 0, 1, 2]
[0, 0, 1, 3]
[0, 0, 1, 4]
[0, 0, 1, 5]
[0, 0, 1, 6]
[0, 0, 1, 7]
[0, 0, 1, 8]
[0, 0, 1, 9]
[0, 0, 2, 2]
[0, 0, 2, 3]
[0, 0, 2, 4]
[0, 0, 2, 5]
[0, 0, 2, 6]
[0, 0, 2, 7]
[0, 0, 2, 8]
[0, 0, 2, 9]
[0, 0, 3, 3]
[0, 0, 3, 4]
[0, 0, 3, 5]
[0, 0, 3, 6]
[0, 0, 3, 7]
[0, 0, 3, 9]
[0, 0, 4, 4]
[0, 0, 4, 5]
[0, 0, 4, 7]
[0, 0, 4, 8]
[0, 0, 4, 9]
[0, 0, 5, 5]
[0, 0, 5, 6]
[0, 0, 5, 7]
[0, 0, 5, 8]
[0, 0, 5, 9]
[0, 0, 6, 6]
[0, 0, 6, 7]
[0, 0, 6, 8]
[0, 0, 6, 9]
[0, 0, 7, 7]
[0, 0, 7, 8]
[0, 0, 7, 9]
[0, 0, 8, 8]
[0, 0, 8, 9]
[0, 0, 9, 9]
[0, 1, 1, 1]
[0, 1, 1, 2]
[0, 1, 1, 3]
[0, 1, 1, 4]
[0, 1, 1, 5]
[0, 1, 1, 6]
[0, 1, 1, 7]
[0, 1, 1, 8]
[0, 1, 1, 9]
[0, 1, 2, 2]
[0, 1, 2, 3]
[0, 1, 2, 4]
[0, 1, 2, 5]
[0, 1, 2, 6]
[0, 1, 2, 7]
[0, 1, 2, 9]
[0, 1, 3, 3]
[0, 1, 3, 4]
[0, 1, 3, 5]
[0, 1, 4, 4]
[0, 1, 4, 9]
[0, 1, 5, 7]
[0, 1, 5, 8]
[0, 1, 5, 9]
[0, 1, 6, 6]
[0, 1, 6, 7]
[0, 1, 6, 8]
[0, 1, 6, 9]
[0, 1, 7, 7]
[0, 1, 7, 8]
[0, 1, 7, 9]
[0, 1, 8, 8]
[0, 1, 8, 9]
[0, 1, 9, 9]
[0, 2, 2, 2]
[0, 2, 2, 3]
[0, 2, 2, 4]
[0, 2, 2, 5]
[0, 2, 2, 7]
[0, 2, 2, 8]
[0, 2, 2, 9]
[0, 2, 3, 3]
[0, 2, 3, 5]
[0, 2, 3, 7]
[0, 2, 4, 5]
[0, 2, 4, 7]
[0, 2, 4, 9]
[0, 2, 5, 5]
[0, 2, 5, 6]
[0, 2, 5, 9]
[0, 2, 6, 7]
[0, 2, 7, 7]
[0, 2, 7, 8]
[0, 2, 7, 9]
[0, 2, 8, 9]
[0, 2, 9, 9]
[0, 3, 3, 3]
[0, 3, 3, 6]
[0, 3, 4, 5]
[0, 3, 4, 7]
[0, 3, 5, 5]
[0, 3, 5, 6]
[0, 3, 5, 7]
[0, 3, 6, 9]
[0, 3, 7, 7]
[0, 3, 7, 9]
[0, 3, 9, 9]
[0, 4, 4, 4]
[0, 4, 4, 9]
[0, 4, 5, 5]
[0, 4, 5, 7]
[0, 4, 5, 8]
[0, 4, 5, 9]
[0, 4, 7, 7]
[0, 4, 7, 9]
[0, 4, 8, 9]
[0, 4, 9, 9]
[0, 5, 5, 5]
[0, 5, 5, 6]
[0, 5, 5, 7]
[0, 5, 5, 8]
[0, 5, 5, 9]
[0, 5, 6, 7]
[0, 5, 6, 8]
[0, 5, 7, 7]
[0, 5, 7, 8]
[0, 5, 7, 9]
[0, 5, 8, 9]
[0, 5, 9, 9]
[0, 6, 6, 6]
[0, 6, 6, 7]
[0, 6, 6, 8]
[0, 6, 6, 9]
[0, 6, 7, 7]
[0, 6, 7, 8]
[0, 6, 7, 9]
[0, 6, 8, 8]
[0, 7, 7, 7]
[0, 7, 7, 8]
[0, 7, 7, 9]
[0, 7, 8, 8]
[0, 7, 9, 9]
[0, 8, 8, 9]
[0, 8, 9, 9]
[0, 9, 9, 9]
[1, 1, 1, 1]
[1, 1, 1, 2]
[1, 1, 1, 3]
[1, 1, 1, 4]
[1, 1, 1, 5]
[1, 1, 1, 6]
[1, 1, 1, 7]
[1, 1, 1, 9]
[1, 1, 2, 2]
[1, 1, 2, 3]
[1, 1, 2, 4]
[1, 1, 2, 5]
[1, 1, 3, 3]
[1, 1, 5, 9]
[1, 1, 6, 7]
[1, 1, 7, 7]
[1, 1, 7, 8]
[1, 1, 7, 9]
[1, 1, 8, 9]
[1, 1, 9, 9]
[1, 2, 2, 2]
[1, 2, 2, 3]
[1, 2, 9, 9]
[1, 3, 5, 5]
[1, 4, 9, 9]
[1, 5, 5, 7]
[1, 5, 5, 8]
[1, 5, 7, 7]
[1, 6, 6, 7]
[1, 6, 7, 7]
[1, 6, 7, 8]
[1, 7, 7, 7]
[1, 7, 7, 8]
[1, 8, 9, 9]
[1, 9, 9, 9]
[2, 2, 2, 2]
[2, 2, 2, 6]
[2, 2, 7, 9]
[2, 2, 9, 9]
[2, 3, 3, 4]
[2, 5, 5, 5]
[2, 5, 5, 6]
[2, 5, 9, 9]
[2, 6, 7, 7]
[2, 7, 7, 7]
[2, 7, 7, 9]
[2, 7, 9, 9]
[2, 9, 9, 9]
[3, 3, 5, 8]
[3, 4, 6, 7]
[3, 4, 8, 8]
[3, 5, 5, 5]
[3, 5, 7, 7]
[4, 4, 5, 9]
[4, 4, 6, 6]
[4, 4, 6, 7]
[4, 4, 9, 9]
[4, 7, 7, 9]
[4, 9, 9, 9]
[5, 5, 5, 7]
[5, 5, 5, 8]
[5, 5, 6, 9]
[5, 5, 7, 9]
[5, 7, 7, 7]
[5, 7, 7, 8]
[5, 7, 9, 9]
[5, 8, 9, 9]
[5, 9, 9, 9]
[6, 6, 6, 7]
[6, 6, 7, 7]
[6, 6, 7, 8]
[6, 6, 9, 9]
[6, 7, 7, 7]
[6, 7, 7, 8]
[6, 7, 7, 9]
[6, 7, 8, 8]
[6, 9, 9, 9]
[7, 7, 7, 7]
[7, 7, 7, 8]
[9, 9, 9, 9]

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

app เฉลยเกม 24 (ที่ไป)

เพื่อให้ทราบคำตอบของแต่ละโจทย์ อาจต้องมีการคิดทุกวิธีที่เป็นไปได้ 4608 วิธี
จึงได้พัฒนา android app เพื่อใช้ในการนี้

โดย app เฉลยเกม 24 จะมีข้อเสีย ดังนี้
1. หน้าตาไม่สวยงาม
2. คิดได้ช้า
3. มีค่าใช้จ่ายหากต้องการ license เพื่อป้อนโจทย์เองทั้ง 4 ช่อง

เมื่อหาดู app เกม 24 ใน google play จะพบ app ที่ดูดีกว่า, เร็วกว่าและฟรี มากมาย
แต่ app เฉลยเกม 24 จะคิด 4608 วิธีและแสดงคำตอบให้ทุกกรณี

License

เพื่อเปิดช่องตั้งโจทย์ครบ 4 ช่อง จำเป็นต้องมี license
     หากต้องการ license ส่ง email หา app.zndroid@gmail.com เพื่อขอทราบรายละเอียด
ระบุหัวข้อ <license>

ที่มา

เกม 24 เป็นเกมที่ใช้ตัวเลข 4 ตัว และ +-x/ เพื่อหาค่าให้ได้ 24
บางโจทย์มีคำตอบ
บางโจทย์ไม่มีคำตอบ

แจกแจงรูปแบบทั้งหมด ออกมาจะได้
ตัวเลข 4 ตัวสลับที่ได้ 4x3x2x1 = 24
+-x/ สลับที่ได้ 4x4x4x4 = 64
( ) จัดรูปแบบ (x1?x2)?(x3?x4), ((x1?x2)?x3)?x4, x1?(x2?(x3?x4))ได้ 3 รูบแบบ
รวมวิธีที่เป็นไปได้ 24 x 64 x3 = 4608